Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Lektoři

 • JUDr. Kateřina Čuhelová, Ph.D.

  předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně

 • Foto:

  kpt. Ing. Michal Dermek

  znalec PČR v oboru kriminalistika

  Soudní znalec zpracovává znalecké posudky a přináší tak do soudních sporů důležitý důkaz. Vzdělání znalce má přímý vliv na kvalitu jeho práce. Je tedy klíčem k vymahatelnosti práva v praxi.

 • JUDr. Iveta Eichlerová

  státní zástupkyně od roku 1994, nejprve na Městském státním zastupitelství v Brně, od roku 2016 na Krajském státním zastupitelství v Brně; základní specializací je závažná násilná a mravnostní trestná činnost; v 90.letech se vedle toho specializovala na drogovou trestnou činnost a rasově motivovanou trestnou činnost, následně na korupci a trestné činy, které se nepromlčují;  v posledních letech se věnuje i trestné činnosti dětí a na dětech a kybekriminalitě, sexuálně motivované

  Svět, i charakter trestné činnosti se mění. Mění se pachatelé, mění se poškození. Mění se i charakter dokazování, průběh trestního řízení, zvyšují se požadavky na rozsah dokazování. Ve větší míře se vyžadují znalecké posudky, které mají u některých typů trestné činnosti zcela zásadní význam. Co tedy mohu předat? Zkušenost z praxe. Důvody, proč jsou znalecké posudky tak často žádány, co se od nich očekává, jaký význam pro rozhodnutí mají. Jaká je role  znalce v řízení, jaký  je a jaký by měl být  vztah znalce a zadavatele posudku.

 • Foto:

  prof. Jiří Drábek, Ph.D.

  molekulární genetik, soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví lékařská genetika, vědecký pracovník a zástupce pro vzdělávání na ÚMTM, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, vyučující na Univerzitě Karlově, předseda Československé společnosti pro forenzní genetiku, z.s.

  Znalcům můžu předat něco ze svých praktických zkušeností genetického znalce se specializací určování otcovství a příbuznosti a něco ze svých teoretických zkušeností z interpretace forenzní genetiky, které jsem získal samostudiem, členstvím v International Society for Forensic Genetics a absolvováním kurzu, organizovaného Univerzitou Lausanne. Znalce naučím aplikovat Bayesovu větu na anonymizovaný soudní případ určení příbuznosti a na fiktivní soudní případ, připravený víceméně na míru podle spektra znalců, přihlášených do tohoto projektového kurzu. Znalce je důležité vzdělávat v bayesovské interpretaci, protože je docela dobře možné, že s ní ještě nebyli seznámeni, což je zásadní chyba. Bayesovská interpretace je postup, jak se přísně logicky vypořádat s nejistotou. Tento postup je obzvláště vhodný pro rozhraní mezi vědou/technikou a soudnictvím a může eliminovat celou řadu nedorozumění, která při komunikaci mezi znalci a soudci mohou vzniknout. Tato nedorozumění potenciálně mohou vést až k justičnímu omylu. Důkladná znalost bayesovské interpretace dodá znalci větší jistotu ve znalecké činnosti, než jakékoliv pojištění profesní odpovědnosti.

 • Foto:

  Mgr. Ivo Dunovský

  vedoucí odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a vysokoškolský lektor na katedře kriminalistiky a forenzních disciplín na Vysoké škole finanční a správní

  „Rád předám své zkušenosti z vedení akreditované forenzní laboratoře znalcům ve znaleckých ústavech a znaleckých kancelářích, seznámím vás s postupy v aplikaci znaleckého práva do praxe, prodiskutuji témata o riziku kognitivního zkreslení znalce ve znalecké činnosti, které mohou ovlivnit vaše závěry zkoumání, nebo se společně připravíme na úskalí postavení znalce před soudem.“

 • Foto:

  JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. 

  vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti, dále je odborným garantem pravidelné konference pro znalce (od roku 2019) a předseda vědecké rady Kongresu pro soudní znalce ZnalKon; nyní je řešitelem projektu celoživotního vzdělávání pro soudní znalce na Právnické fakultě MU (manažer projektu, odborný garant kurzů a lektor); právní asistent veřejného ochránce práv; lektor znaleckého práva pro znalce a právníky; v listopadu 2022 byl ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem jmenován členem pracovní skupiny expertů pro znalecké právo

  „Na právnické fakultě nás nikdo neučil klást otázky znalcům či to, jak se ve znaleckém posudku orientovat. Znalecký posudek byla prostě jen jedna položka mezi důkazy u soudu. Po nástupu do praxe jsem se začal setkávat s činností předsedů krajských soudů a Ministerstva spravedlnosti jako orgánů státní správy znalecké činnosti při jmenování znalců či řešení jejich přestupků. Abych však mohl pochopit, kdo může být znalcem, nebo zda se znalec přestupku dopustil, musel jsem se naučit chápat utváření znaleckého posudku a roli znalce nejen v soudním řízení, ale i ve společnosti. Tak začala moje dobrodružná cesta za snahou pochopit znalectví jak z pohledu právníka, tak i z pohledu znalce. Znalectví se stalo mým koníčkem a mou snahou je vytvářet důstojné a podnětné prostředí při setkávání znalců a právníků. Rád sdílím poznatky ze všech koutů znaleckého práva na kurzech, konferencích či znaleckých kongresech, kterých se účastním či jim předsedám.“

 • Foto:

  prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

  profesor na Ústavu soudního lékařství, soudní lékař, vysokoškolský pedagog a autor vysokoškolských učebnic, mezi lety 1994 a 2020 byl přednostou Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 • Foto:

  Mgr. Helena Hornychová

  znalkyně v oborech kriminalistika a písmoznalectví, předsedkyně Československé společnosti pro písmoznalectví, lektorka

  „Znalectví vnímám jako službu spravedlnosti. Spravedlnost je sice někdy slepá, ale cení si kvalitně odvedené práce. A průběžné celoživotní vzdělávání znalce je jednou ze záruk kvality.“

 • Foto:

  Ing. Tomáš Krulický, PhD., MBA

  odborný asistent na ÚZO na Vysoké škole ekonomické a technické v Českých Budějovicích; od roku 2016 se aktivně věnuje znalecké činnosti v rámci znaleckého ústavu VŠTE, když byl členem či řešitelem více než 400 znaleckých posudků z oboru Ekonomika a Stavebnictví; oblasti znalectví a oceňování se věnuje i v rovině teoretické, je autorem či spoluautorem celé řady odborných článků a vědeckých publikací v daných oblastech; mimo to se snaží kultivovat znaleckou obec v ČR, a to prostřednictvím přípravy budoucích znalců na výkon jejich povolání

  „Znalectví je řemeslo a býti mistrem ve svém řemeslu vyžaduje dvě základní věci, první je se tomu dlouhodobě a odpovědně věnovat, druhá se týká celoživotního vzděláván, a právě s druhou věcí – celoživotním vzděláváním Vám můžeme pomoci. Ve své činnosti se snažím o vyvážení vědeckého přístupu k práci, který je dnešním znaleckým zákonem protěžován a sám jej aplikuji v rámci svého působením ve vysokoškolském prostředí, a na druhé straně běžné každodenní znalecké praxe na znaleckém ústavu VŠTE. Při zpracování znaleckých posudků se znalci potýkají s nutností rozhodování o postupech a zpracování posudků ve třech dimenzích, a to legislativní požadavky na jedné straně, běžnou znaleckou praxi a pracnost na straně druhé a třetím bodem je znalečné. Rád se podělím o své zkušenosti a postřehy získané během 6ti leté praxe a vypracovaných cca 400 znaleckých posudcích na znaleckém ústavu VŠTE.“ 

 • Mgr. Halka Lacinová

  soudkyně trestního úseku a předsedkyně Okresního soudu v Litoměřicích, lektorka Justiční akademie

  „Vztah soudce a znalce je partnerství, které se neobejde bez vzájemné úcty a komunikace.“

 • Foto:

  Mgr. Tomáš Pexa

  forenzní genetik; soudní znalec oboru Zdravotnictví, odvětví – genetika, specializace – identifikace osob a určování příbuzenských vztahů analýzou DNA, a v oboru Kriminalistika, odvětví – kriminalistika, specializace – forenzní genetika; asistent na Ústavu soudního lékařství

 • Foto:

  Mgr. Halina Šimková

  lektorka kurzů; forenzní expertka se zaměřením na analýzu DNA a hodnocení váhy forenzních důkazů, vysokoškolská pedagožka (PřF UK, VŠCHT) a popularizátorka forenzní vědy

  „Naučím znalce jednoduchým, srozumitelným a dobře strukturovaným pravidlům, s jejichž pomocí budou schopni ve svém oboru začít pracovat s moderním, tzv. bayesovským hodnocením váhy důkazu.“

 • Kpt. Mgr. Robert Štiller

  vyšetřovatel, Velitelství ochranné služby Vojenské policie

 • Foto:

  doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., dr. h. c.

  docent pro obor Soudní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství VUT, zejména se zaměřením na oblast analýzy silničních nehod a její interdisciplinární propojování se soudním lékařstvím a biomechanikou a na vybrané oblasti oborů doprava a bezpečnost; od roku 1987 soudní znalec základního oboru Doprava se specializací technické posudky o příčinách silničních nehod, obor Ekonomika a obor Strojírenství; předseda prezidia Asociace znalců a odhadců ČR, z.s.; člen předsednictva Evropské společnosti pro výzkum a analýzu nehod – Národní skupina v ČR, z.s.; člen redakční rady časopisu Soudní inženýrství a časopisu pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech; lektor Justiční akademie seminářů „Trestná činnost v dopravě“ pořádaných pro soudce a státní zástupce, kteří se zabývají touto problematikou; držitel Čestného doktorátu doctor honoris causa za celoživotní zásluhy v oblasti soudního znalectví a bezpečnostních věd, kterým ho v roce 2020 ocenila Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košicích

  „Jsem znalcem ve dvou technických a jednom ekonomickém znaleckém oboru (obor Doprava, odvětví Doprava městská, silniční se specializací technické posudky o příčinách silničních nehod, obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojů a výrobních zařízení, manipulační, zemědělské a lesnické techniky a oboru Strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, se specializací autoopravárenství a technický stav motorových vozidel), s praxi více než 35 let a to jak s praxí fyzického znalce, tak znalce, který zpracovával nebo vedl zpracování zvláště obtížných, převážně revizních znaleckých posudků na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Od roku 1998 jsem se rovněž podílel na výuce budoucích znalců v kurzech postgraduálního studia technického znalectví ve výše uvedených oborech znalecké činnosti a také v kurzech tzv., znaleckého minima, které ÚSI VUT v Brně pořádal pro budoucí znalce v oborech, pro které nebylo a není vícesemestrální studium. Velkou oblibu měly mj. přednášky pro již jmenované znalce v různých oborech na téma Vystupování znalce před soudem. S účinností nové právní úpravy znalecké činnosti jsem zpracoval metodický materiál, který přehledně mapuje novou právní úpravu v podobě přehledného uspořádání, která nová pravidla upravuje vlastní zákon a které atributy nové úpravy znalecký činnosti upravují prováděcí vyhlášky. Jak z výše uvedeného vyplývá, mohu znalcům předat nepřeberné množství jak teoretických, tak praktických znalostí potřebných pro znaleckou činnost po celou dobu trvání jejich aktivní znalecké činnosti.“

 • Foto:

  MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

  přednosta Ústavu soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity; vysokoškolský pedagog/odborný asistent, lékař a soudní znalec, člen zkušební komise pro zvláštní část vstupní zkoušky znalců pro soudní lékařství

  „Činnost soudních znalců je velmi náročná a odpovědná a na kvalitě výstupů znalců často závisí rozhodování orgánů veřejné moci, které výrazně zasahuje do práv fyzických i právnických osob. Vyjma neopominutelné odborné úrovně musí znalecké posudky i splňovat náročné procesní požadavky, aby mohly být použity jako důkaz. Za účelem udržování kvality znalecké činnosti je třeba, aby se znalci dále vzdělávali a reagovali na novinky a trendy v jednotlivých řízeních, pro které jsou zadavateli přibíráni. Znalectví se dlouhodobě věnuji, jako lektor kurzů pro budoucí znalce působím od roku 2005. Kromě právního vzdělání jsem i aktivní znalec, a tak nejvíc mohu předávat zkušenosti přímo z praxe s konkrétními postupy řešení problematických oblastí ve znalectví. Znalce naučím, jak dobře zpracovat znalecký posudek, jak ho obhájit, jak předejít potížím ve znalecké činnosti. Jak vystupovat jako znalec v jednotlivých řízeních a jak se zařídit, aby se znalectví bylo obohacující náplní profesního života.“

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.